ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ನಮೂನೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ಅರ್ಜಿ ವಿವರ
1. ಫಾರ್ಮ್ A1
2. ಫಾರ್ಮ್ B1
3. ಫಾರ್ಮ್ C1, D1, E1, F1, G1, H1
4. ಫಾರ್ಮ್ Z
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS