ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

4(1)(ಎ)

Year File Details File Download
2015-16    ಆಫಿಸ್ ವೈಸ್ ಪೂರ್ಣಪಟ್ಟಿ(cataloguing)ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್
2016-17    ಆಫಿಸ್ ವೈಸ್ ಪೂರ್ಣಪಟ್ಟಿ(cataloguing)ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್
2017-18    ಆಫಿಸ್ ವೈಸ್ ಪೂರ್ಣಪಟ್ಟಿ(cataloguing)ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್
2018-19    ಆಫಿಸ್ ವೈಸ್ ಪೂರ್ಣಪಟ್ಟಿ(cataloguing)ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್
2019-20    ಆಫಿಸ್ ವೈಸ್ ಪೂರ್ಣಪಟ್ಟಿ(cataloguing)ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್
2020-21    ಆಫಿಸ್ ವೈಸ್ ಪೂರ್ಣಪಟ್ಟಿ(cataloguing)ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್
2021-22    ಆಫಿಸ್ ವೈಸ್ ಪೂರ್ಣಪಟ್ಟಿ(cataloguing)ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS