ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

4(1)(ಬಿ)

4 (1) (ಬಿ)

ವರ್ಷ ಕಡತಗಳ ವಿವರ ಡೌನ್ ಲೋಡ್
2005 ಡಿಒಇಐ - 4(1) (ಬಿ) ಡೌನ್ ಲೋಡ್
2006 ಡಿಒಇಐ - 4(1) (ಬಿ) ಡೌನ್ ಲೋಡ್
2007 ಡಿಒಇಐ - 4(1) (ಬಿ) ಡೌನ್ ಲೋಡ್
2008 ಡಿಒಇಐ - 4(1) (ಬಿ) ಡೌನ್ ಲೋಡ್
2009 ಡಿಒಇಐ - 4(1) (ಬಿ) ಡೌನ್ ಲೋಡ್
2010 ಡಿಒಇಐ - 4(1) (ಬಿ) ಡೌನ್ ಲೋಡ್
2011 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆಯ ವಿಭಾಗ 4 (1)(ಬಿ) ಕಛೇರಿವಾರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಡೌನ್ ಲೋಡ್
2012 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆಯ ವಿಭಾಗ 4 (1)(ಬಿ) ಕಛೇರಿವಾರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಡೌನ್ ಲೋಡ್
2013 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆಯ ವಿಭಾಗ 4 (1)(ಬಿ) ಕಛೇರಿವಾರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಡೌನ್ ಲೋಡ್
2014-15 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆಯ ವಿಭಾಗ 4 (1)(ಬಿ) ಕಛೇರಿವಾರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಡೌನ್ ಲೋಡ್
2015-16 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆಯ ವಿಭಾಗ 4 (1)(ಬಿ) ಕಛೇರಿವಾರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಡೌನ್ ಲೋಡ್
2016-17 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆಯ ವಿಭಾಗ 4 (1)(ಬಿ) ಕಛೇರಿವಾರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಡೌನ್ ಲೋಡ್
2017-18 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆಯ ವಿಭಾಗ 4 (1)(ಬಿ) ಕಛೇರಿವಾರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಡೌನ್ ಲೋಡ್
2018-19 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆಯ ವಿಭಾಗ 4 (1)(ಬಿ) ಕಛೇರಿವಾರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಡೌನ್ ಲೋಡ್
2019-20 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆಯ ವಿಭಾಗ 4 (1)(ಬಿ) ಕಛೇರಿವಾರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಡೌನ್ ಲೋಡ್
2020-21 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆಯ ವಿಭಾಗ 4 (1)(ಬಿ) ಕಛೇರಿವಾರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಡೌನ್ ಲೋಡ್
2021-22 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆಯ ವಿಭಾಗ 4 (1)(ಬಿ) ಕಛೇರಿವಾರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಡೌನ್ ಲೋಡ್
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS