ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

PIOs & APIOs ಪಟ್ಟಿ

ಇಲಾಖೆ ಕಡತಗಳ ವಿವರ ಕಡತಗಳ ಡೌನ್ ಲೋಡ್
ಆರ್.ಟಿ.ಐ & ಡಿ.ಒ.ಎ.ಐ ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿ-2021-22 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS