ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

2018-2019 (0043)

2018-2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 0043 ರಾಜಸ್ವ ಸ್ವೀಕೃತಿ ವರದಿ.
ಕ್ರ. ಸಂ ವಿವರಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)
1 ವಿದ್ಯುತ್‌ ತೆರಿಗೆ 0043-00-101-0-01 22324048254.00
2 ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿಯಮಗಳ ಶುಲ್ಕ 0043-00-102-0-01 758686007.00
3 ಸಿನಿಮಾ ಶುಲ್ಕ 0043-00-103-0-01 310124.00
4 ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕ 0043-00-800-0-01 34387878.00
5 ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಶುಲ್ಕ 0043-00-800-0-02 32877436.00
6 ಇತರೆ 0043-00-800-0-06 15730600.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23166040299.00

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS