ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

2019-2020 (0043)

2019-2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 0043 ರಾಜಸ್ವ ಸ್ವೀಕೃತಿ ವರದಿ.
ಕ್ರ. ಸಂ ವಿವರಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)
1 ವಿದ್ಯುತ್‌ ತೆರಿಗೆ 0043-00-101-0-01 20424655481.00
2 ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿಯಮಗಳ ಶುಲ್ಕ 0043-00-102-0-01 675081781.00
3 ಸಿನಿಮಾ ಶುಲ್ಕ 0043-00-103-0-01 202186.00
4 ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕ 0043-00-800-0-01 36746614.00
5 ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಶುಲ್ಕ 0043-00-800-0-02 39396454.00
6 ಇತರೆ 0043-00-800-0-06 6244776.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 21182327292.00
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS