ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

2017-2018 (2045)

2017-2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2045 ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳ ವರದಿ. (ಮೊತ್ತ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)
ಕ್ರ. ಸಂ ಉಪ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವಿವರಗಳು ನೀಡಿರುವ ಅನುಧಾನ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ
1 0 02  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತನ 52800000 53257789
2 0 03  ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ  29900000 26576291
3 0 11 ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ 41700000 35415154
4 0 14 ಇತರೆ ಭತ್ಯೆ 18700000 18441186
5 0 15 ಪೂರಕ ವೆಚ್ಚ 100000 56955
6 0 20 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭತ್ಯೆ 200000 98977
7 0 21 ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ 720000 503398
8 0 34 ಗುತ್ತಿಗೆ/ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ 4553000 4314056
9 0 41 ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ 2369000 1418126
10 0 51 ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚ 3448000 2419584
11 0 52 ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ 1178000 963206
12 0 71 ಕಟ್ಟಡ ವೆಚ್ಚ 18924000 18474640
13 195 ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ 14708000 14091219
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 189300000 176030581

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS