ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

2018-2019 (2045)

2018-2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2045 ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳ ವರದಿ. (ಮೊತ್ತ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)
ಕ್ರ. ಸಂ ಉಪ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವಿವರಗಳು ನೀಡಿರುವ ಅನುಧಾನ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ
1 0 02  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತನ 58300000 87143172
2 0 03  ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ  18200000 38088801
3 0 11 ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ 43600000 13230823
4 0 14 ಇತರೆ ಭತ್ಯೆ 17500000 23045397
5 0 15 ಪೂರಕ ವೆಚ್ಚ 100000 52137
6 0 20 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭತ್ಯೆ 200000 144598
7 0 21 ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ 795000 430977
8 0 34 ಗುತ್ತಿಗೆ/ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ 5097083 4309879
9 0 41 ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ 1424000 952539
10 0 51 ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚ 4210000 3588808
11 0 52 ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ 1200000 952001
12 0 71 ಕಟ್ಟಡ ವೆಚ್ಚ 17824000 16288308
13 195 ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ 15150000 14328518
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 183600083 202555958

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS