ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

2019-2020 (2045)

2019-2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2045 ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳ ವರದಿ. (ಮೊತ್ತ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)
ಕ್ರ. ಸಂ ಉಪ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವಿವರಗಳು ನೀಡಿರುವ ಅನುಧಾನ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ
1 0 02  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತನ 98800000 93233450
2 0 03  ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ  29800000 33360733
3 0 11 ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ 13800000 12605789
4 0 14 ಇತರೆ ಭತ್ಯೆ 23000000 23593834
5 0 15 ಪೂರಕ ವೆಚ್ಚ 200000 55978
6 0 20 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭತ್ಯೆ 100000 187361
7 0 21 ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ 1600000 136384
8 0 34 ಗುತ್ತಿಗೆ/ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ 11200000 8340310
9 0 41 ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ 2000000 1120524
10 0 51 ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚ 5300000 5418287
11 0 52 ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ 1200000 748990
12 0 71 ಕಟ್ಟಡ ವೆಚ್ಚ 25000000 19367297
13 195 ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ 16700000 13909915
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 228700000 212078852

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS