ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

2020-2021 (2045)

2020-2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2045 ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳ ವರದಿ. (ಮೊತ್ತ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)
ಕ್ರ. ಸಂ ಉಪ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವಿವರಗಳು ನೀಡಿರುವ ಅನುಧಾನ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ
1 0 02  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತನ 95500000 95476893
2 0 03  ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ  31600000 29804522
3 0 11 ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ 30500000 14128318
4 0 14 ಇತರೆ ಭತ್ಯೆ 23100000 22919763
5 0 15 ಪೂರಕ ವೆಚ್ಚ 200000 0
6 0 20 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭತ್ಯೆ 200000 195907
7 0 21 ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ 1600000 140317
8 0 34 ಗುತ್ತಿಗೆ/ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ 14100000 11333443
9 0 41 ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ 2000000 376425
10 0 51 ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚ 5300000 6200103
11 0 52 ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ 1200000 725194
12 0 71 ಕಟ್ಟಡ ವೆಚ್ಚ 25000000 18011390
13 195 ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ 28700000 20351307
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 259000000 219663582

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS