ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

2021-2022 (2045)

2021-2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2045 ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳ ವರದಿ. (ಮೊತ್ತ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)
ಕ್ರ. ಸಂ ಉಪ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವಿವರಗಳು ನೀಡಿರುವ ಅನುಧಾನ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ
1 0 02  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತನ 95500000 98850461
2 0 03  ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ  31600000 29570848
3 0 11 ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ 30500000 25180423
4 0 14 ಇತರೆ ಭತ್ಯೆ 23100000 23988815
5 0 15 ಪೂರಕ ವೆಚ್ಚ 0 0
6 0 20 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭತ್ಯೆ 200000 183192
7 0 21 ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ 1600000 251761
8 0 34 ಗುತ್ತಿಗೆ/ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ 13800000 12142918
9 0 41 ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ 1500000 800242
10 0 51 ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚ 14100000 12564730
11 0 52 ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ 1000000 567137
12 0 71 ಕಟ್ಟಡ ವೆಚ್ಚ 26200000 18831807
13 195 ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ 28800000 24755678
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 267900000 247688012

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS