ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

ಮೇಲ್ಮನವಿ- ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು

 

ದಾವೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ತೀರ್ಪಿನ ದಿನಾಂಕ
ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ

(ಎಂ.ಬಿ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1/2017
10/9/2018
ಮೆ|| ಸ್ಟಾರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ & ಪವರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ರವರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ (ಬಳಕೆ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ನಿರ್ಧಾರಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ 1959 ಸೆಕ್ಷನ್ 9(ಎ) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಪೀಲಿಗೆ   ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ   ದಿ: 10-09-2018 ರಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶ.
0.8 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  06/01/2018
ಮೆ|| ಪ್ರಸ್ಟೀಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ವಿದ್ಯುತ್ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಭಂದ 6.1.2018 ರಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶ
1.8 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS