ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

ಹಳೆಯ ಆದೇಶಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಗಾತ್ರ
(ಎಂ.ಬಿ. ಗಳಲ್ಲಿ)
ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
No.PWD 426 EEB 14 26-09-1984 ವಿದ್ಯುತ್‌ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು  ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ. 0.166 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
G.O. No.DE 97 PPC 92  08-06-1992 ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೆಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ. 5.39 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
G.O. No.DE 97 PPC 92  20-04-1993 ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೆಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ. 0.443 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
No.DE 210 EEB 95 23-11-1995 ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೆಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾಘಟಕಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ. 0.301 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
No.DE 130 EEB 95 21-06-1996 ವಿದ್ಯುತ್‌ ತೆರಿಗೆ ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ. 0.213 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
DE 210 EEB 85 18-06-1997 ಸ್ವ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತೆರಿಗೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ. 1.17 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
No.DE 210 EEB 95 26-06-1997 ವಿದ್ಯುತ್‌ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಪರಿಷೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ. 0.37 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
No. DPAL 17 SHASANA 2003 31-03-2003 ಅಡ್ವೋಲರಮ್‌ ತೆರಿಗೆಗೆ ಶೇ.5. 0.208 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
No. DPAL 54 SHASANA 2003 16-10-2003 ವಿದ್ಯುತ್‌ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು 50  ಪೈಸೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್. 3.66 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
No.DE 23 PSR 2001(PF)/ 1076/10376-455 31-12-2003 ವಿದ್ಯುತ್‌ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ. 1.037 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
No.DE 23 PSR 2001/1077 31-12-2003 ಸ್ವ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉತ್ಪಾದನೆ 150 KVAಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ. 0.744 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
No. DPAL 71 SHASANA 2003 29-01-2004 ಪರಿಷೃತ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು 25  ಪೈಸೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್. 3.017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
No. DPAL 68 SHASANA 2012 11-03-2013 ಅಡ್ವೋಲರಮ್‌ ತೆರಿಗೆಗೆ ಶೇ.6 . 7.57 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
No.EN 27 EBS 2013  24-11-2014 ಸ್ವ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬಳಕೆ/ಮಾರಾಟ ಮೇಲೆ (250 KVA) ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ  10 ಪೈಸೆ. 0.117 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
No.EN 232 EBS 2015 31-06-2016 ಸ್ವ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬಳಕೆ/ಮಾರಾಟ ಮೇಲೆ (500 KVA) ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ  10 ಪೈಸೆ. 0.102 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS