ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ

 

ದಾವೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ತೀರ್ಪಿನ ದಿನಾಂಕ
ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ

(ಎಂ.ಬಿ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್
O.P. 33/2010
07/07/2011
ಮೆ|| ಜೆ.ಎಸ್.ಡ್ಲ್ಯೂ. ಲಿ.
0.38 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
O.P. 34/2010
 
07/07/2011
 
ಮೆ|| ಜೆ.ಎಸ್.ಡ್ಲ್ಯೂ. ಲಿ.
0.14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS