ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

ಮೆಸ್ಕಾಂ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಮೆಸ್ಕಾಂ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ನೀತಿ ವಲಯ ವರ್ಗ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತೆರಿಗೆ  ವಿನಾಯಿತಿ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
1 2 3 4 5 7
1 ಮೆ||ಎ.ಎಲ್.ಜಿ.ಪಿ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀತಿ -2015 - ಸಾಮಾನ್ಯ 08 ವರ್ಷಗಳು
2 ಮೆ||ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗ್ರಿಬೇಸ್‌ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-2019 - ಸಾಮಾನ್ಯ 08 ವರ್ಷಗಳು
3 ಮೆ|| ಆಲ್‌-ಅರಿಫ್‌ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀತಿ -2015 - ಸಾಮಾನ್ಯ 08 ವರ್ಷಗಳು
4 ಮೆ|| ಭರತ್‌ ಆಗ್ರೋವೇಟ್‌ ಇಂಡಸ್ಡೀಸ್‌. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀತಿ -2015 - ಸಾಮಾನ್ಯ 08 ವರ್ಷಗಳು
5 ಮೆ|| ರುಚಿ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಡೀಸ್‌. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀತಿ -2015 - ಸಾಮಾನ್ಯ 08 ವರ್ಷಗಳು
6 ಮೆ|| ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ಇಂಡಸ್ಡೀಸ್‌.  ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19 3 ಮಹಿಳಾ 05 ವರ್ಷಗಳು
7 ಮೆ|| ಉದಿತ್‌ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19 3 ಮಹಿಳಾ 05 ವರ್ಷಗಳು
8 ಮೆ||‌ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪಿವಿಸಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19 3 ಮಹಿಳಾ 05 ವರ್ಷಗಳು
9 ಮೆ||‌ ಸೈಯಾದ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಡೀಸ್‌. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2020-2025 3 ಮಹಿಳಾ 05 ವರ್ಷಗಳು
10 ಮೆ||‌ ಸೈಯಾದ್ರಿ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್‌. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2020-2025 3 ಮಹಿಳಾ 05 ವರ್ಷಗಳು
11 ಮೆ|| ಮಂಗಳೂರು ಐಸ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮಂಗಳೂರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19 3 ಸಾಮಾನ್ಯ 04 ವರ್ಷಗಳು
12 ಮೆ|| ವಿಕಾಸ್‌ ಇಂಡಸ್ಡೀಸ್‌, ಮಂಗಳೂರು.  ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19 3 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ 05 ವರ್ಷಗಳು
13 ಮೆ|| ಶ್ರೀರಾಮ್‌ ಫಿಶರೀಸ್, ಉಡುಪಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19 3 ಸಾಮಾನ್ಯ 04 ವರ್ಷಗಳು
14 ಮೆ|| ವೆಸ್ಟ್‌ ಕೋಸ್ಟ್‌ ಐಸ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮಂಗಳೂರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19 3 ಸಾಮಾನ್ಯ 04 ವರ್ಷಗಳು
15 ಮೆ|| ಡಿವೈನ್‌ ಸ್ಪಿರೀಟ್‌, ಮಂಗಳೂರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19 3 ಸಾಮಾನ್ಯ 04 ವರ್ಷಗಳು
16 ಮೆ|| ಮೆಡೋರ್ಗಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಂಗಳೂರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19 3 ಸಾಮಾನ್ಯ 04 ವರ್ಷಗಳು
17 ಮೆ|| ಮತ್ಸ್ಯ  ಮರೀನ್, ಉಡುಪಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19 3 ಸಾಮಾನ್ಯ 04 ವರ್ಷಗಳು
18 ಮೆ|| ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ  ರೈಸ್  ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀತಿ -2015 - ಸಾಮಾನ್ಯ 08 ವರ್ಷಗಳು
19 ಮೆ|| ಬಾಲಾಜಿ ಪಾಲಿ ಪ್ಯಾಕ್, ಭದ್ರಾವತಿ.  ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19 3 ಮಹಿಳಾ 05 ವರ್ಷಗಳು
20 ಆಲ್-ಆರಿಫ್  ಫೀಡ್ಸ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀತಿ -2015 - ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ 08 ವರ್ಷಗಳು
21 ಮೆ|| ಮುಂಕುರ್ ಮಾಧವರಾಯ ಪ್ರಭು, ಮಂಗಳೂರು.  ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀತಿ -2015 - ಸಾಮಾನ್ಯ 08 ವರ್ಷಗಳು
22 ಮೆ|| ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಎಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಉಡುಪಿ.  ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀತಿ -2015 - ಸಾಮಾನ್ಯ 08 ವರ್ಷಗಳು
23 ಮೆ|| ಆರ್ಮೋರ್ ಕಾರ್ಟೊನ್ಸ್, ಉಡುಪಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19 3 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ 05 ವರ್ಷಗಳು
24 ಮೆ|| ಉದಯ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಮಂಗಳೂರು.  ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀತಿ -2015 - ಸಾಮಾನ್ಯ 08 ವರ್ಷಗಳು
25 ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ಕಂಟೈನರ್ಸ್, ಉಡುಪಿ    ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19 3 ಸಾಮಾನ್ಯ 04 ವರ್ಷಗಳು
26 ಮೆ|| ಸುಮುಖ ಕೋಲ್ಟ್‌ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌, ಉಡುಪಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19 3 ಸಾಮಾನ್ಯ 04 ವರ್ಷಗಳು
27 ಮೆ|| ವಾಣಿಶ್ರೀ ಅಡಿಕೆ, ಭದ್ರಾವತಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀತಿ -2015 - ಸಾಮಾನ್ಯ 08 ವರ್ಷಗಳು
28 ಮೆ||ಸುಜಾಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಮಂಗಳೂರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19 2 ಮಹಿಳಾ 06 ವರ್ಷಗಳು
29 ಮೆ||ಗಣೇಶ್‌ ಹನುಮಾನ್ ರೈಸ್‌ ಮಿಲ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀತಿ -2015 - ಸಾಮಾನ್ಯ 08 ವರ್ಷಗಳು
30 ಮೆ|| ನೇಹಾ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟರ್ಸ್‌, ಉಡುಪಿ.  ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19 3 ಮಹಿಳಾ 05 ವರ್ಷಗಳು
31 ಮೆ||ಸ್ವಾದ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಮಂಗಳೂರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀತಿ -2015 - ಸಾಮಾನ್ಯ 08 ವರ್ಷಗಳು
32 ಮೆ||ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಪೇಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್‌‌ & ಕಪ್ಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19 2 ಸಾಮಾನ್ಯ 04 ವರ್ಷಗಳು
33 ಮೆ|| ಅರೇಕ ಲೀಪ್‌ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19 - ಸಾಮಾನ್ಯ 04 ವರ್ಷಗಳು
34 ಮೆ||ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್‌ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್, ಉಡುಪಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀತಿ -2015 - ಸಾಮಾನ್ಯ 08 ವರ್ಷಗಳು
35 ಮೆ||ಯಕ್ಷಕೃಪ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್, ಉಡುಪಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀತಿ -2015 - ಸಾಮಾನ್ಯ 08 ವರ್ಷಗಳು
36 ಮೆ|| ಅಂಗಳಮ್ಮನ್‌ ಐಸ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌, ಭದ್ರಾವತಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19 3 ಮಹಿಳಾ 05 ವರ್ಷಗಳು
37 ಮೆ|| ಆಲುಪ್‌ ಪುಡ್‌ ಪೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌, ಉಡುಪಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19 3 ಸಾಮಾನ್ಯ 04 ವರ್ಷಗಳು
38 ಮೆ|| ತಪಸ್‌ ಫುಡ್ಸ್‌, ಉಡುಪಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀತಿ -2015 - ಮಹಿಳಾ 08 ವರ್ಷಗಳು
39 ಮೆ|| ಸಮುದ್ರ ಐಸ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌, ಉಡುಪಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2020-25 2 ಸಾಮಾನ್ಯ 06 ವರ್ಷಗಳು
40 ಮೆ||ರಾಜಶ್ರೀ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್, ಉಡುಪಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19 3 ಸಾಮಾನ್ಯ 04 ವರ್ಷಗಳು
41 ಮೆ|| ಸೌತ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಸ್ಪೇಟ್‌, ಮಂಗಳೂರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2020-25 2 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ 07 ವರ್ಷಗಳು
42 ಮೆ|| ಶ್ರೀರಾಮ್‌ ಫಿಶರೀಸ್, ಉಡುಪಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19 3 ಸಾಮಾನ್ಯ 05 ವರ್ಷಗಳು
43 ಮೆ||ಸಚಿನ್‌ ಬೇಕ್‌ ಮತ್ತು ಐಸ್‌ ಕ್ರೀಮ್‌, ಮಂಗಳೂರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀತಿ -2015 - ಸಾಮಾನ್ಯ 08 ವರ್ಷಗಳು
44 ಮೆ|| ಕಾಲಭಾವಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀತಿ -2015 - ಸಾಮಾನ್ಯ 08 ವರ್ಷಗಳು
45 ಮೆ||ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರೈಸ್‌ ಮಿಲ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀತಿ -2015 - ಸಾಮಾನ್ಯ 08 ವರ್ಷಗಳು
46 ಮೆ|| ಶಿವಧಾಮ ಮತ್ಸ್ಯ, ಮಂಗಳೂರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19 3 ಸಾಮಾನ್ಯ 04 ವರ್ಷಗಳು
47 ಮೆ|| ಸತ್ಯಾ ಐಸ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌, ಮಂಗಳೂರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19 3 ಸಾಮಾನ್ಯ 04 ವರ್ಷಗಳು
48 ಮೆ|| ಶ್ರೀರಂಗ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19 3 ಸಾಮಾನ್ಯ 04 ವರ್ಷಗಳು
49 ಮೆ||ಭಾಗೀರಥಿ ರೈಸ್‌ ಮಿಲ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀತಿ -2015 - ಸಾಮಾನ್ಯ 08 ವರ್ಷಗಳು
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS