ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

ಜೆಸ್ಕಾಂ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಜೆಸ್ಕಾಂ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ನೀತಿ ವಲಯ ವರ್ಗ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತೆರಿಗೆ  ವಿನಾಯಿತಿ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
1 2 3 4 5 7
1 ಮೆ||ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌, ಬೀದರ್‌. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2020-2025 1 ಸಾಮಾನ್ಯ 07 ವರ್ಷಗಳು
2 ಮೆ||ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇಪರ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-2019 3 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ 07 ವರ್ಷಗಳು
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS