ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ.

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ

(ಎಂ.ಬಿ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
CI 114 SPI 2007 28-02-2009 ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ – 2009 0.8 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
EN 40 EBS 2009 29-06-2009 ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ -2009 1.8 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS