ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕ ನೀತಿ (ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ, ಮಧ್ಯ ಉದ್ಧಿಮೆ).

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ

(ಎಂ.ಬಿ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
CI 199 SPI 2018 13-08-2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕ ನೀತಿ, 2020-2025. 14.68 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
CI 199 SPI 2018 13-08-2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕ ನೀತಿ, 2020-2025. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ. 1.4

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

EN 209 EBS 2020 21-12-2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕ ನೀತಿ, 2020-2025. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ. 1.07

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

CI 233 SPI 2008 28-02-2009 ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕ ನೀತಿ, 2014-2019. 16.3

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

CI 233 SPI 2008 28-02-2009 ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕ ನೀತಿ, 2014-2019, ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ. 0.6 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
EN 171 EBS 2015 02-05-2015 ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕ ನೀತಿ, 2014-2019, ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ. 0.9 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕ ನೀತಿ, 2009-2014. 0.6 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
EN 50 EBS 2009 29-06-2009 ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕ ನೀತಿ, 2009-2014. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ. 1.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

  

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS