ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ನೀತಿ-2015.

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ

(ಎಂ.ಬಿ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
CI 29 SPI 2002 28-06-2003 ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ನೀತಿ-2015. 4.67 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
EN 15 PSR 2015 27-04-2017 ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ನೀತಿ-2015. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ. 0.73 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
AGD 94 AMS 2015 11-12-2015 ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ನೀತಿ-2015. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ. 0.78 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS