ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

ವಿದ್ಯುತ್‌ ತೆರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್

ಕ್ರ.ಸಂ ಅರ್ಜಿ ವಿವರ
1. ಫಾರ್ಮ್ A
2. ಫಾರ್ಮ್ B
3. ಫಾರ್ಮ್ C
4. ಫಾರ್ಮ್ D
5. ಫಾರ್ಮ್ E & E1
6. ಫಾರ್ಮ್ F
7. ಫಾರ್ಮ್ G
8. ಫಾರ್ಮ್ H & I
9. ಫಾರ್ಮ್ J & K

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS