ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ಪೀಠ

ದಾವೆ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ

(ಎಂ.ಬಿ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್
WP NO. 50822 of 2003
22/12/2006
Rajashree Cement
6.85 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
WA No. 1030 of 2007 30/03/2011
BIOCON LIMITED
1.39 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
WP No. 14434 of 2016 04/10/2016
Vijaya Steels Limited, OPEN ACCESS
0.23 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
WP No. 12927 of 2017
21/11/2019
ACC LTD, OPEN ACCESS
0.19 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
WA No. 2184 of 2017 07/01/2020
Khyati Steel Industries Pvt Ltd, OPEN ACCESS
 0.06 ವಿಕ್ಷೀಸಿ

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS