ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

ಅರ್ಜಿಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ.

ವಿಷಯ

1

ನಮೂನೆ A1
 2 ನಮೂನೆ A2
 3 ನಮೂನೆ A3
 4 ನಮೂನೆ B1
 5 ನಮೂನೆ B2
 6 ನಮೂನೆ B3
 7 ನಮೂನೆ C1
 8 ನಮೂನೆ C2
 9 ನಮೂನೆ C3
 10 ನಮೂನೆ D1
 11 ನಮೂನೆ D3
 12

ನಮೂನೆ E1-E10

 13

ನಮೂನೆ F

 14

ನಮೂನೆ G

15

ನಮೂನೆ H

16

ನಮೂನೆ H1

17

ನಮೂನೆ K

18

ಲಿಫ್ಟ್‌ ಕಂಪನಿಯ ನೊಂದಣಿ ದಾಖಲೆಗಳು

19

ಲಿಫ್ಟ್‌ ಕಂಪನಿಯ ನೊಂದಣಿ ನವೀಕರಣ ದಾಖಲೆಗಳು

20

ಅನೆಕ್ಷರ್ 1-2-3

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS