ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

ಆರ್‌ಟಿಐ 4(1)(ಎ) 16-17

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಛೇರಿ ಕಡತಗಳು
1 ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ HO41a
2 ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಮೈಸೂರು ವಲಯ ACEIMYS41a
3 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಚಾಮರಾಜನಗರ DEICHG41a
4 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಮಂಡ್ಯ DEIMDY41a
5 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಮಡಿಕೇರಿ DEIMDK41a
6 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಹಾಸನ EIHSN41a
7 ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಕಲುಬರ್ಗಿ ವಲಯ ACEIKLB41a
8 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಕೊಪ್ಪಳ DEIKPL41a
9 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೀದರ್ DEIBDR41a
10 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬಳ್ಳಾರಿ DCEIBellary41a
11 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ರಾಯಚೂರು EIRCR41a
12 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಯಾದಗಿರಿ DEIydg41a
13 ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ACEIBS41a
14 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಕ್ಷಿಣ DCEIBAS41a
15 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಶ್ಚಿಮ DCEIBAW41a
16 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ DCEIBW41a
17 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ EIBS41a
18 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ರಾಮನಗರ DEIRNG41a
19 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ತುಮಕೂರು DEITUM41a
20 ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ACEIDWD41a
21 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಶಿರಸಿ EISRS41b
22 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೆಳಗಾವಿ DCEIBGM41a
23 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ವಿಜಯಪುರ EIVJP41a
24 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಗದಗ DEIGDG41a
25 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬಾಗಲಕೋಟೆ DEIBGK41a
26 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಹಾವೇರಿ DEIHAV41a
27 ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯ ACEIBN41a
28 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ  DCEIBE41a
29 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ತರ DCEIBAN41a
30 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೂರ್ವ DCEIBAE41a
31 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಚಿತ್ರದುರ್ಗ  DCEICTA41a
32 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ದಾವಣಗೆರೆ EIDVG41a
33 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಕೋಲಾರ DEIKLR41a
34 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ DEICKP41a
35 ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ACEIMNG41a
36 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಉಡುಪಿ EIUDP41a
37 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಶಿವಮೊಗ್ಗ EISMG41a
38 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು DEICKM41a

 

 

 

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS