ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ

ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
ಕ್ರ.ಸಂ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ
1 ತೀತಿರಾ ಎನ್ ಅಪ್ಪಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು 080-23371691 ceig.blr@gmail.com ನಿರ್ಮಾಣ್ ಭವನ, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಪಿ.ಬಿ.ನಂ:5148, ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560010.
2 ಬಿ.ವಿ.ಶಶಿಕಲಾ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ceig.tech@gmail.com
3 ನೇತ್ರಾವತಿ ಜಿ.ಎನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - 1 ceigdmn@gmail.com
4 ಉಷಾ ಸಿ.ಎನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - 2 ceig.tech@gmail.com
5 ಬಸವೇಗೌಡ ಬಿ.ಎನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಪರವಾನಗಿ eitaxsection@gmail.com/ ceig.licensing@gmail.com
6 ಸಪುನಾ .ಪಿ ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಕೈಪಿಡಿ ceig-ksei@ka.gov.in

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS