ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ

 ತಾಂತ್ರಿಕ 

A ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಕಾಯಿದೆ, 2003
B ವಿದ್ಯುತ್ (ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯಿದೆ, 2013
C ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರುಗಳ ನೇಮಕಾತಿ
D ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರೇಟ್ (ಪವರ್ಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ & ಲೆವಿ ಆಫ್ ಫೀಸ್) ರೂಲ್ಸ್ 2018
E ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಸುರಕ್ಷತೆ & ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2010.
F ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು ಮೀಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2006
G ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನಕಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2007
H ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನಕಗಳು) ನಿಯಮಗಳು 2010
I ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತೆ) ನಿಯಮಗಳು ,2011
J ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ನಿರ್ಮಾಣದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನಕಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳು, 2015
K ಸಿಇಎ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
L ಪರಿವರ್ತಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
M ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನಕಗಳು) ನಿಯಮಗಳು 2023

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS