ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

ಸಿನೆಮಾ

 

A

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನೆಮಾಸ್ (ರೆಗ್ಯುಲೇಶನ್) ಆಕ್ಟ್ 1964

B

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನೆಮಾಸ್ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮ 2014.

C

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನೆಮಾಸ್ (ನಿಯಂತ್ರಣ)(ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮ 2022.

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS