ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

ಲಿಫ್ಟ್, ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕನ್ವೇಯರ್ ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಥವಾ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೋಂದಣಿ

A

ಲಿಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕನ್ವೆಯರಿನ ತಯಾರಕರು ಅಥವಾ ಮಾಡುವವರು ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

B

ನೋಂದಾಯಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ನಮೂನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಲಾಗ್

C

ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು

D

ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ನೊಂದಾಯಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

E

ನೋಂದಾಯಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೇಕಾದ ವರದಿಗಳು

F

ಲಿಫ್ಟ್/ಎಸ್ಕಲೇಟರ್/ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕನ್ವೇಯರ್ ಗಳ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ನಮೂನೆ.

G

ನೋಂದಾಯಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಲಾಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

H

ತರಬೇತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಮಾದರಿ

I

ಶುಲ್ಕ

J

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮೂನೆ

K

ಲಿಫ್ಟ್/ಎಸ್ಕಲೇಟರ್/ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕನ್ವೇಯರನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹಾಗು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ನೋಂದಾಯಿತ ತಯಾರಕರು ಅಥವಾ ಮಾಡುವವರು ಅಥವಾ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

L

ಲಿಫ್ಟ್ ಪರವಾನಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2001 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರವರೆಗೆ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಡೇಟಾ

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS