ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

ಲಿಫ್ಟ್ಸ್

ಲಿಫ್ಟ್ಸ್

A

ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಫ್ಟ್ಸ್, ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕನ್ವೇಯರ್ ಕಾಯಿದೆ, 2012

B

ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಫ್ಟ್ಸ್, ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕನ್ವೇಯರ್ ಕಾಯಿದೆ, 2012 ನೇಮಕದ   ಅಧಿಸೂಚನೆ

C

ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಫ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕನ್ವೇಯರ್ ನಿಯಮಗಳು, 2015

D

ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಫ್ಟ್ಸ್, ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕನ್ವೇಯರ್ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2017

E

ಲಿಫ್ಟ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಅಥವ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕನ್ವೇಯರ್

F

ಲಿಫ್ಟ್ ಫಾರಂಗಳು

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS