ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

ವಿದ್ಯುತ್ ತೆರಿಗೆ

 

A. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ (ಬಳಕೆ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ) ಕಾಯಿದೆ, 1959

B. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ (ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮೇಲಣ ತೆರಿಗೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ-2018

      * ಸ್ವ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆ ಮೇಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ಪ್ರಕಟಣೆ. ( ವೀಕ್ಷಿಸಿ)

C. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ (ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2014

D. ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS