ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

ಪರವಾನಗಿ

ಪರವಾನಗಿ

A ಕರ್ನಾಟಕ (ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪರವಾನಗಿ, ವಿಶೇಷ ತಂತಿ ರಹದಾರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ರಹದಾರಿ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ರಹದಾರಿ ನೀಡಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು 2012
B ಕರ್ನಾಟಕ (ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪರವಾನಗಿ, ವಿಶೇಷ ತಂತಿ ರಹದಾರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ರಹದಾರಿ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ರಹದಾರಿ ನೀಡಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2015
C ಕರ್ನಾಟಕ (ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪರವಾನಗಿ, ವಿಶೇಷ ತಂತಿ ರಹದಾರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ರಹದಾರಿ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ರಹದಾರಿ ನೀಡಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2015
D ಕರ್ನಾಟಕ (ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪರವಾನಗಿ, ವಿಶೇಷ ತಂತಿ ರಹದಾರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ರಹದಾರಿ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ರಹದಾರಿ ನೀಡಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2018
E ಕರ್ನಾಟಕ (ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪರವಾನಗಿ, ವಿಶೇಷ ತಂತಿ ರಹದಾರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ರಹದಾರಿ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ರಹದಾರಿ ನೀಡಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2021
F ವಿದ್ಯುತ್  ಪರವಾನಗಿ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 2013 ರಿಂದ 2014  ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ  ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
G ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಓಪನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಸಾಮಾನ್ಯ / ಗಣಿ, ತಂತೀ ಕೆಲಸಗಾರರ ರಹದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
H ವಿದ್ಯುತ್  ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ  ಪರವಾನಗಿ, ವಿಶೇಷ  ತಂತಿ ರಹದಾರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ  ರಹದಾರಿ ಮತ್ತು  ತಂತಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ರಹದಾರಿ  ಹೊಸದು/ನವೀಕರಣ ತಿರಸ್ಕøತಗೊಂಡ  ಅರ್ಜಿಗಳ ಜೊತೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
I ವಿದ್ಯುತ್  ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ  ಪರವಾನಗಿ, ವಿಶೇಷ  ತಂತಿ ರಹದಾರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ  ರಹದಾರಿ ಮತ್ತು  ತಂತಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ರಹದಾರಿ ರವರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
J ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಸದು/ನವೀಕರಣ ಅರ್ಜಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಕ್ತಿ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ಗ್ರೇಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ ಅರ್ಜಿಗಳ ಜೊತೆ ಇಎಸ್‍ಐ ಇಪಿಪ್ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಚಲನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
K ವಿದ್ಯುತ್  ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ  ಪರವಾನಗಿ, ವಿಶೇಷ  ತಂತಿ ರಹದಾರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ  ರಹದಾರಿ ಮತ್ತು  ತಂತಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ರಹದಾರಿ ಹೊಸದು ಹಾಗೂ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
L ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಓಪನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವ ಡಿಪ್ಲೋಮೊ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಜೊತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ  ಸಮಾನತೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ
M ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಗ್ರೇಡ್-1 ರಹದಾರಿ  ನೀಡಲು ಡಿಪ್ಲೋಮೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ  ಜೊತೆಗೆ ಡಿಪ್ಲೋಮೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೆಷನ್  ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
N ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ರಹದಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಗಳು
O ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ರಹದಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
P
ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ 30.06.2015
Q
LEC  ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 251 ರ ದಿನಾಂಕ 28-09-2015

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS